Andagter

C. Asschenfeldt-Hansen
Dag for dag

Forord

FRA DAG TIL DAG EN HAANDSRÆKNING
TIL AT FØLGE MED PAA DAGLIG VANDRING AD BIBELENS STIER

"Lovet være Herren fra Dag til Dag." Salme 68, 20.

Fra 1. Oktober til 31. December.

En Lands-Bibelkreds. — Kom og vær med!

LAD os blive en stor Skare til at følges ad i dagligt at læse det samme Stykke i vor Bibel. Det udelukker jo ikke, at vi desuden læser andet i vort Bibelstudium.

Men at vi bliver fælles om Dag for Dag at læse de samme Afsnit, kan hjælpe os 1) til ikke at forsømme daglig Læsning i Bibelen; 2) til at styrkes og glædes ved Bevidstheden om, at vi er mange baade unge og gamle, fattige og rige, syge og sunde, der modtager gennem Ordet de samme hellige Tilskyndelser hver Dag, og derved knyttes inderligere sammen i hellig Fællesskabsfølelse; 3) til at benytte vor Bibels rige Indhold bedre og fuldstændigere, saa vi efterhaanden kan faa Del i alle de forskellige hellige Skrifters Lys og Velsignelse.

Det er kun et lille Stykke, der er lagt hen til hver Dag, for at Hjerterne bedre kan samles om hver Dags Tekst.

Hovedpunkterne i Teksten, hvad der særligt bør gemmes i Hjertet og praktiseres i Livet, har jeg forsøgt at fremdrage i den lille, ganske kortfattede Vejledning til hver Dag.

'I mit tidligere Bibelarbejde »Fra Guldgrubens er det hele jo behandlet ganske anderledes indgaaende. De, der ejer »Fra Guldgrubens, vil gennem de smaa Vink ved denne fælles Bibellæsning faa en Hjælp til at fæstne Hovedindholdet af «Fra Guldgruben». Andre, som ikke ejer en større Bibelforklaring, vil maaske hjælpes fremad til at længes efter en saadan.

Men Hovedsagen er, at vi hver især daglig faar vor Bibel i Brug i vore stille Timer for os selv. »et er Formaalet med denne lille Haandsrækning, at vi kunde blive en stor Skare, der i Aanden dagligt mødtes ved Naadetronen gennem Læsningen af det samme Bibelord. Det er altsaa din egen private Læsning i Bibelen, det her særligt drejer sig om.

Læs altid Teksten først! Det er Hovedsagen. Brug Vejledningen til at prøve dig selv overfor Ordet!

Med Hilsen i Jesusnavnet

C. ASSCHENFELDT-HANSEN.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media