Artikler

Spurgeons hjørne

Tag vare og hør paa alle disse Ord...
Charles Haddon Spurgeon
Solstraaler paa veien

Tag vare og hør paa alle disse Ord, som jeg byder dig, for at det maa gaa dig vel og dine bøen efter dig evindelig, naar du gjør det, som godt og ret er for Herrens, din Guds, øine. (5 Mos. 12.28.)

Vi kan ikke blive frelste ved lovens gjerninger; men store forjættelser er dog givet de trofaste Guds tjenere, som er lydige lige overfor Herrens befalinger. Vor Herre Jesus borttog forbandelsen, da han blev en forbandelse for os, men ikke en eneste stavelse af de velsignelser, der er blevne udtalte, er blevne ugyldige.

Vi maa betragte og lytte til Guds aabenbarede villie, saaledes som den er udtrykt i bibelen, ikke til enkelte dele af den, men til "alle disse Ord." Der kan ikke være tale om at udvælge enkelte Ord eller løsrive disse fra deres sammenhæng, vi maa have den dybeste respekt for alt, hvad Gud befaler. Dette er velsignelsens vei saavel for Faderen som for hans børn; thi Herrens velsignelse hviler over dem, som gjør hans villie indtil tredie og fjerde led. Om vi vandre for Herren i oprigtighed og lydighed, skal han ogsaa lige overfor menneskene give tilkjende, at vi er en sæd, som Herren har velsignet.

Hvis vi er uærlige, ulydige og tvivlende, vil vi ikke blive meddelagtige i nogen af Herrens velsignelser. De veie, der fører til ligestillethed med verden og et verdsligt liv, kan ikke bringe hverken os selv eller vore noget godt. Det vil kun gaa os godt i den grad, vi selv er gode. Hvis ærlighed og retskaffenhed ikke bringer os lykke, vil ikke noget andet gjøre det.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media