Bøn

Råb til mig
Charles Haddon Spurgeon - Solstraaler paa veien

Den 29de Juni

Raab til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil kundgjore dig store og ufattetige Ting, som du ikke kjender. (Jer. 33, 3.)

Herren opmuntrer os til at bede. Man fortæller os, at Bønnen er en gudfrygtig Øvelse, som ingen anden Indflydelse har, end at den forædler det Sind, som er optaget med den. Vi ved dog bedre. Vore Erfaringer gjør denne vantro Paastand tusinde Gange til Løgn. Her lover Jehova, den levende Gud, meget bestemt at besvare sin Tjeners Bønner Lad os atter kalde paa ham og ikke høre et Fnug af Tvivl om, at han hører og svarer os. Han, som har dannet Øret, skulde han ikke høre? Han, som nedlagde Kjærlighed til Børnene i Forældrenes Hjerter, skulde han ikke lytte til sine egne Sønners og Døtres Raab?

Gud vil svare sit nødstedte Folk, naar det raaber til ham. "Store og ufattelige Ting" venter dem. Hvad de aldrig har set, hørt eller drømt om, vil han gjøre for dem. Han vil velsigne dem atter og atter, naar de behøver det: han vil hente Føde til dem fra Sø og Land; han vil sende alle Engle ned fra Himlen til deres Beskyttelse, om det er nødvendigt. Han vil forbause os ved sin Naade og lade os føle, at han aldrig før har velsignet os paa en saadan Maade. Alt, hvad han forlanger af os, er, at vi skal kalde paa ham. Han kan ikke forlange mindre af os. Lad os derfor med freidigt Mod strax paakalde i hans Navn. Hvilken Naade, at jeg blot har at bede, og du vil give mig alt, hvad som hører til Liv og Lyksalighed.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media