Gamle tekster

Guddommelig helbredelse
af Andrew Murray

Kapitel 3

Jesus og lægerne

Mark 5.25-34
Vi skal være taknemmelige for at Gud har givet os læger. Deres arbejde er et som er meget nobelt, for en stor del af dem søger virkelig, med kærlighed og omsorg, alt hvad de formå er at mildne det onde og lidelserne som bebyrder menneskeheden som et resultat af synd. Der er selv dem som er ivrige Jesu Kristi tjenere, og som også søger det gode for deres patienters sjæle. Men ikke desto mindre, så er det Jesus Ham selv som altid er den første, den bedste, den største læge.

Jesus helbreder sygdomme som jordiske læger ikke kan gøre noget ved, for Faderen gav Ham denne magt da Han gav Ham værket af vores forsoning. Jesus, da Han tog på sig selv menneskets legeme, udfriede dem fra syndens herredømme og satan; Han har gjort vore legemer til Helligåndens tempel og lemmer på Hans eget legeme (1 Kor 6.15, 19), og hvor mange er selv i vor dag blevet opgivet af læger som uhelbredelige, hvor mange tilfælde af tuberkolose, koldbrand, lammelse, ødem, af blindhed eller døvhed, men som er blevet helbredt af Ham! Er det ikke forbløffende at så få i antal syge gælder Ham?

Metoden Jesus bruger er ganske anderledes end den af jordiske læger. De søger at tjene Gud i at bruge de kure som er fundet i den naturlige verden, og Gud gør da brug af disse kure i henhold til den naturlige lov, i henhold til de naturlige egenskaber af hver, mens den lægedom som kommer fra Jesus er af en totalt anden slags; det er ved Guddommelig magt, Helligåndens magt, at Jesus helbreder. Derfor er forskellen imellem de to metoder for lægedom meget markante. For at vi må forstå det bedre, så lad os bruge et eksempel; her er en læge som er en ikke troende, men ekstrem begavet i hans job; mange syge mennesker skylder deres lægedom til ham. Gud giver dette resultat ved hjælp af ordinerede kure, og lægens kendskab om dem. Her er en anden læge som er en troende, og som beder Guds velsignelse på kurene som han bruger. Også i dette tilfælde er et stort antal helbredt, men hverken i det ene eller det andet tilfælde bringer lægedommen med den nogen åndelig velsignelse overhovedet. De vil være optaget af, selv de troende iblandt dem, med kuren som de bruger, meget mere end med hvad Herren gjorde med dem, og i så et tilfælde, vil deres helbredelse være mere skadelig end fordelagtig. Lige modsat, hvor det kun er Jesus bringer helbredelsen og finder anvendelse af den syge person selv, så lærer han ikke mere med at regne med kuren men at sætte sig i direkte relation med Hans kærlighed og Hans Almagt. For at opnå en sådan helbredelse, må han påbegynde ved at bekende og forsage sine synder, og udvise en levende tro. Så vil helbredelsen komme direkte fra Herren, som tager det syge legeme i besidelse, og på den måde bliver det en velsignelse for sjælen så vel som for legemet.

"Men er det ikke Gud der har givet midler til mennesket?" er det spurgt. "Kommer deres magt ikke fra ham?" Uden tvivl; men på den anden side, er det så ikke Gud der har givet os Hans Søn med al magt til at helbrede? Skal vi følge den naturlige vej med alle de som ikke kender Kristus, og også med dem af Hans børn hvis tro er stadig for svag til at overlade dem selv til Hans Almagt; eller snarere vælger vi troens vej, og modtage helbredelse fra Herren og fra Helligånden, og ser deri resultatet og beviset for vores forsoning?

Helbredelsen som er virket af vor Herre Jesus, bringer med den og efterlader bagefter den, mere virkelig velsignelse end en helbredelse som er opnået gennem læger. Helbredelse har været en ulykke til flere personer end een. På sygesengen har seriøse tanker taget besiddelse af folk, men fra tiden af hans helbredelse, hvor ofte har er sygt menneske ikke blevet fundet påny som var langt fra Herren! Det er ikke sådan når det er Jesus som helbreder. Helbredelse er givet efter bekendelse af synd; derfor er bringer det den lidende nærmere til Jesus, og etablere en ny forbindelse mellem ham et nyt troens liv og hellighed. Når kvinden som rørte ved Kristi kvast af Hans klædning, følte at hun var helbredt, lærte hun noget om hvad Guddommelig kærlighed betyder. Hun gik derfra med ordene: "Datter, din tro har frelst dig: gå med fred."

O, i som lider fra en eller anden sygdom, vid at Jesus, den suveræne læge er endnu i jeres midte. Han er nær ved os, og Han er givet på ny til Hans kirkes manifesterede bevis på Hans nærvær. Er du klar til at bryde med verden, at forlade dig selv på Ham med tro og tillid? Så frygt ikke, husk at Guddommelig helbredelse er en del af troens liv. Hvis ingen omkring dig kan hjælpe dig i bøn, hvis ingen "ældste" er i nærheden af dig til at bede troens bøn, så frygt ikke, og gå selv til Herren i stilhed og ensomhed, ligesom kvinden som rørte ved kvasten af Hans klædning. Overgiv til Ham omsorgen for dit legeme. Bliv stille for Ham og ligesom den fattige kvinde sige, "Jeg vil blive helbredt." Måske det vil tage nogen tid at bryde dine vantroens lænker, men visselig, ingen som venter på Ham skal blive til skamme (Ps 25.3).

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media