Gamle tekster

Kongesønnen Billy Bray
af F W Bourne

Anmeldelse

Næst efter Apostlenes og Profeternes Skrifter, Guds eget Ord, er der næppe nogen Læsning af større Værd for Guds Folk og for dem, der drages til Herren, end saadanne Personligheders Levnetsløb, i hvem Herren særlig har vundet Skikkelse. Jeg ved af Erfaring fra min Ungdom, hvor saadanne kan drage til Herren og give et forsagt Hjerte Mod til at komme til Ham, og jeg ved ogsaa, hvor de drager Guds Folk fremad i Helliggørelse og udvider Hjertet. Derfor har Redaktionen af "Kirkeklokken" i Sandhed gjort "en god Gerning", ved at udgive gode Levnetsskildringer af nogle af Herrens store Vidner: George Möller, Hudson Taylor, John Wesley o. fl. Gid Guds Folk maa købe og læse disse Bøger i rigt Maal, det er min Forvisning, at det vil bringe megen Velsignelse. Der har længe ligget en Tak i mit Hjerte til dem, som har udgivet disse Bøger; jeg er glad ved her at faa Lejlighed til at udtale den, og jeg vil bede om, at Guds Velsignelse maa følge disse Bøger. Gud skal nok lægge dem i Haanden paa dem, som trænger til dem. Du, som læser disse Linier, er maaske en af dem.

Græsted Præstegaard, den 29. August 1906.
P. A. Stricker.


"Kirkeklokkens" Bøger har det været mig en ublandet Glæde at læse og udbrede, thi jeg har haft Beviser paa, at Herren bruger dem i Sin Tjeneste. De er ikke blot nyttige til Oplysning, men ogsaa til Vækkelse og til Bestyrkelse i Troen. De er tillige fortalt saa livligt, at de med Fornøjelse kan læses af enhver.

Lynge Præstegaard, den 10. August 1906.
G. A. Olsen.


De af "Kirkeklokken" udgivne Bøger har jeg læst med Glæde og Opbyggelse. Det har mest været Levnetstegninger af Aandens Stormænd, og intet er mere vækkende og ansporende end at se, hvad Guds Aand kan udrette gennem Mennesker. Man kommer under Læsningen stadig til at skamme sig over sig selv, at man ikke har brugt Tiden bedre, mens man fryder sig over, hvad stort Herren har kunnet udrette gennem andre, som har forstaaet Hellig-Aandens Vink og brugt Bønnens Middel til at hente de guddommelige Kræfter ned til den lidende Menneskehed. Jeg anbefaler dem varmt som sund og god Læsning. Mine Eksemplarer er stadig paa Vandring i Sognet.

Søborg Præstegaard, August 1906.
P. Krag.


Jeg har mange Gange følt en indre Trang til at sende en hjertelig Tak for den Velsignelse, der er bragt mig og mange andre ved de Bøger, som er udgivet paa "Kirkeklokkens" Forlag. Særlig maa jeg nævne "Fra Død til Liw," "George Miiller", "Herrens Veje", "Charles Finney" og nu til sidst "Et lykkeligt Liv".

Disse Bøger har hjulpet mig til Frelses vished, ti1 Hvile, Fred og Glæde i Gud, ja aabnet mine Øjne for min dyrebare Frelsers Herlighed og for alt det, som Gud har givet os i Ham. Næst Guds eget Ord ved jeg derfor ingen Bøger, der har velsignet min Sjæl saa rigt.

Min Hustru er enig med mig heri; med taknemlige Hjerter ønsker vi Guds rigeste Velsignelse over denne Gerning.

Ærbødigst

Halvard Birkeland.
Læge, Kristiania.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media