Gamle tekster

Kraft til tjeneste, og kamp imod mørkets magter
af Jessie Penn-Lewis

HVOR BOR HELLIGÅNDEN I DEN TROENDE?

Hvor bor Helligaanden i den troende?

Der er mange troende Mennesker, der ikke ved, at de har en "Aand". De lever paa et sjæleligt Plan. Det er det naturlige Menneskes Tanker og Følelser der er bestemmende for dem. De ved ikke, hvad "Aand" er, og de kan heller ikke vide det, førend de bliver sig bevidst, at de har en Aand, derved at Helligaanden kommer ind og levendegør deres Aand. "Modtag den Helligaand", sagde Jesus. Naar du gør dette, drager Han ind i din Aand. Vor Aand er Organet for Modtagelsen af Helligaanden. Jesus sagde: "Gud er Aand, og de som tilbede Ham, bør tilbede - ikke i "Sjæl" - men i "Aand" (Johs. 4,24).

Indtil et troende Menneske modtager Helligaanden som en Virkelighed, er hans Liv som en Kristen, skønt han er født af Aanden, mere sjæleligt end aandeligt. Det kan være, at han i enhver Henseende er redelig i sit Gudsforhold, men det er i Hovedsagen med sit Sind og sin Villie, han tjener Gud. Men naar han vejledes til at modtage Helligaanden, sker der en stor Forandring, og han bliver sig et Liv "efter Aanden" bevidst i større eller mindre Grad.

Men en endnu større Forandring sker, naar den troende vejledet af den iboende Aand ser, at der for ham yderligere er en Fylde af Aanden som Kraft til Tjeneste at opnaa, en Fylde, der vil gøre ham til et Vidne, hvis Ord rammer, og som vil sætte ham i Stand til at gaa til Angreb imod Mørkets Magter.

Forskellen imellem disse to Sider af Aandens Gerning har været meget tydelig i min egen Erfaring, og jeg ser nu, hvad denne Fylde har betydet for min Aand saavel som for Sjæl og Legeme.

Jeg læste Andrew Murray's Bog "Kristi Aand", og under Læsningen blev det klart for mig, at jeg skulde modtage Helligaanden som en Virkelighed. Jeg tog imod Ham som en Gave fra Kristus, saa enfoldigt som jeg tidligere havde modtaget den Herre Jesus som min Frelser. Jeg husker levende den dybe Fred, Samfundet med Gud og med Helligaanden og den Aandens Frugt i Kærlighed, Glæde og Fred, der fulgte efter. Men jeg kunde ikke forstaa, hvorfor det gjorde saa lidt Forandring i min Tjeneste. Jeg blev ikke frigjort for den Følelse af Uduelighed, der hindrede mig i at tale Ordet med Frimodighed, og jeg fik heller ingen Kraft til at tage Kampen op imod Mørkets Magter. Paa disse Omraader skete der ingen Forandring, førend tre Aar senere, da jeg fik at se, at der var en Fylde af Aanden som Kraft til Tjeneste, der betød Frigørelse fra Menneskefrygt og Kraft til at vidne om Kristus.

Da jeg oplevede denne iførelse af Kraft, var det i Sandhed Helligaanden, der strømmede ind i mig. Jeg kan ikke finde bedre Udtryk end, at Helligaanden "faldt" paa mig, for min Aand blev straks frigjort fra ethvert Baand og brød sig som fra et Fængsel Vej ind i Himlen, hvor den fandt sin Plads i selve Guds Hjerte. Det er vanskeligt at finde Ord til at tolke aandelige Erfaringer, men saa godt, som jeg formaar at udtrykke det, forklarer disse Ord, hvad det var, der skete. Efter denne Oplevelse kunde jeg med Frimodighed og Lethed forkynde Budskabet om Gud for Mennesker. Der blev kastet himmelsk Lys over Ordet, og gennem den frigjorte Aand, der tog min Forstand og mine Læber i Brug, udstrømmede Vidnesbyrdet, saaledes at mine Tilhørere kom under dyb Overbevisning om Synd og oplevede herlig Frelse.

Det staar derfor meget klart for mig, at denne Hørelse af Kraft sker ved en større Indstrømning af Helligaanden i en Aand, i hvilken Han allerede har taget Bolig. Det, der sker, kan beskrives som, at Helligaanden kommer over Menneskets Aand i en saadan Grad, at den fyldes af Lys og løftes ud af det, som Tertullian og andre har kaldt "Sjælens Kar", der indeslutter Aanden som bag et Forhæng, indtil den saaledes sættes i Frihed.

Helligaanden er Aand, og det er derfor til Aanden i os, at Han kommer, ikke til Sjæl eller Legeme. Han fylder og udruster Aanden og sætter den i Frihed. Din Aand er den Kanal, igennem hvilken Han kommer ind i dit Liv, og gennem hvilken Han oplyser din Forstand og frigør dine Evner til Tjeneste for Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media