Gamle tekster

Kraft til tjeneste, og kamp imod mørkets magter
af Jessie Penn-Lewis

DAABEN MED DEN HELLIGAAND ER IKKE NOGET AFSLUTTENDE

Daaben med den Helligaand er ikke noget afsluttende, men kan blive efterfulgt af mange Oplevelser af en ny Fylde af Aanden.

Det fremgaar tydeligt af Eksempler fra Apostlenes Gerninger, at der, efter at Aanden først er bleven frigjort, Gang paa Gang kan opleves en ny Indstrømning af Aanden fra Gud, efterhaanden som Trangen dertil foreligger, hvis den troende da forstaar at vandre efter Aanden og efterfølge de aandelige Love for Samarbejde med Guds Aand. Det var netop en saadan ny Indstrømning, Paulus oplevede, da han stod overfor Elimas, og den betød, at Gud gav ham Sejr over Satan i Troldkarlen. Det var ogsaa en saadan ny Fylde, Peter modtog i sin Aand ved den Lejlighed, der fortælles om i Ap. Gj. 4,8: "Da sagde Peter, fyldt med den Helligaand", og ligeledes, da Paulus bød den onde Aand at fare ud af Pigen i Filippi (Ap. Gj. 16,18).

Det er derfor nødvendigt for den troende at vide, hvordan han skal leve med en frigjort Aand. Paa Grund af Uvidenhed om Lovene for det aandelige Liv, kan det ske, at Aanden igen synker tilbage i den sjælelige Tilstand, hvor den ligesom kommer i Fængsel og bliver ude af Stand til at samarbejde med Helligaanden i Tjenesten for Gud. Hvis jeg selv vandrer i Aanden og møder et saadant Menneske, har jeg en Følelse af, at min Aand ligesom staar overfor en Sjælemur, naar jeg taler til ham, og jeg siger: "Jeg kan ikke komme i Kontakt med din Aand". Naar Aanden synker ned i den sjælelige Tilstand, ser den troende alting fra det naturlige Menneskes Standpunkt. Det er som om, Aanden indhylles i Taage, og Tingene opfattes og tolkes kun af det naturlige eller jordiske Sind, medens Lyset fra Gud er bleven borte. Hvis en ny Strøm af Helligaanden kommer ind i en saadan Aand og løfter den op paa dens rette Plads, hvor den hersker over Sjæl og Legeme, vil Tingene atter kunne ses fra et aandeligt Standpunkt. Aanden er igen bleven frigjort og som en Kanal blevet opladt for Helligaanden, der giver ny Kraft til ny Tjeneste. I saadanne stunder straaler Ansigtet, og Kærligheden fra Gud fylder Hjertet (Rom. 5,5).

Denne Frigørelse af Aanden opleves udertiden ved Møder, hvor Guds Aand er aabenbart nærværende. Men troende Mennesker burde vide, hvorledes man kan "vandre efter Aanden" hver Dag, og kende Lovene for det aandelige Liv, saa deres Aand altid kunde være frigjort og rede til Samarbejde med Helligaanden og opladt for hans Paamindelser.

Naar troende Mennesker, der har oplevet Aandens Frigørelse, mister Velsignelsen ved den aandelige Erfaring, de engang havde, er Grunden den, at Aanden synker tilbage i den sjælelige Tilstand. De trænger til at blive undervist om, hvad der er Aarsag til denne Synken tilbage, og hvorfor de er kommen ud af Samarbejde med Helligaanden og igen lever som "sjælelige" Mennesker (1. Kor. 3,3), d. v. s. bestemt af det naturlige Menneskes Tanker og Følelser i Stedet for at være ledet og behersket af Guds Aand.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media