Gamle tekster

Kraft til tjeneste, og kamp imod mørkets magter
af Jessie Penn-Lewis

MENNESKETS FORSTAND - AANDENS TJENER

Menneskets forstand - Aandens tjener

Det er meget vigtigt at være klar over, at Indstrømningen af Guds Aand i den troendes Aand ufravigeligt betyder en Oplysning af Forstanden, der bliver opklaret og fyldt med et nyt Lys, Lyset fra Guds Aand, saa at Tingene ses i en ny Sammenhæng. Aanden bliver frigjort, og Tungens Baand løsnes til Aflæggelse af Vidnesbyrd, som det skete med Disciplene Pinsedag. De blev "alle fyldt", og da Guds Aand fyldte deres Aand, strømmede Lyset ind og oplyste, deres Forstand, saa de begyndte at tale om Guds underfulde Gerninger. Oplysningen af Forstanden er særlig fremtrædende for Peters Vedkommende. Han var bleven undervist af Kristus, og da han nu efter at være bleven fyldt af Helligaanden, hørte Mængden spotte, rejste han sig og gav en vidunderlig Skildring af Kristus, saaledes som han er aabenbaret i det gamle Testamentes Skrifter. Der blev kastet nyt Lys over Ordet. Han kunde paa Stedet sammenstille Forjættelserne fra Salmerne, og hvad David havde forudsagt om Kristus paa en saadan Maade, at hans jødiske Tilhørere ikke var i Stand til at modsige ham. Han blev sat i Stand til udfra Skriften at overbevise sine Tilhørere om, at "Jesus" var Kristus. Helligaanden, der var kommen ind i hans Aand, oplyste hans Forstand, løste hans Tunges Baand og stillede sig med overbevisende Kraft bagved hans Ord. Men det var Peter selv, der talte ved Guds Aands mægtige Kraft.

Hvor forskelligt er dette ikke fra den Forestilling, at man for at fyldes med Helligaanden maa lade være at bruge sin Forstand, og at Helligaanden, naar Han fylder, bruger vor Tunge som en Automat. Det var ikke saadan med Peter. Hos ham ser vi, at Forstanden blev oplyst, en Strøm af Lys blev kastet over Skriften, og han gav paa forstandig Maade Udtryk for det, som han saaledes i Guds Lys havde set og grebet. Den Fejltagelse at tro, at Brugen af Forstanden hindrer Aandens Aabenbarelse, vil lukke Døren op for Satans Bedrag og Efterligning af Helligaandens Gerning. Hvis den troende mener, at han, for at tale "som Aanden indgiver ham", kun behøver at lukke sin Mund op, tager han fejl. Han opfylder tværtimod Vilkaarene for at blive et Medium for onde Aander. Et Menneske, der ønsker at blive et spiritistisk Medium, ved, at enhver bevidst Indgriben fra Forstandens Side bryder den overnaturlige Magt, som han ønsker skal tage Magt over ham. Den fulde Brug af Forstanden er derimod uadskillelig forbunden med Helligaandens Gerning.

Forstandens Medvirken eller Ikke-Medvirken er et grundlæggende Kendetegn, ved Hjælp af hvilket man kan skelne imellem -det sande Arbejde af Guds Aand og Modstanderens Arbejde ved forførende Aander, og hvis Guds Børn ikke forstaar at skelne det ægte fra det uægte i Overensstemmelse med denne grundlæggende Regel, vil de være blinde for Satans bedrageriske Arbejde i vore Dage.

Peters Forstand var fuldt ud medvirkende Pinsedag. Det er tydeligt, at han var fuldkommen klar over, hvad han sagde og gjorde, for han stod op med det samme og greb Lejligheden til at tale til dem, der spottede iblandt Folket. Dette er fremhævet, for at man ikke af Frygt for at blive bedraget behøver at gaa Glip af at modtage den sande Helligaandens Fylde. Lær at forstaa Lovene, der gælder paa disse Omraader, saa at du bliver i Stand til at skelne og tage imod alt det, Gud har til dig.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media