Gamle tekster

Kraft til tjeneste, og kamp imod mørkets magter
af Jessie Penn-Lewis

BETINGELSERNE FOR AT MODTAGE HELLIGAANDEN SOM EN LEVENDE VIRKELIGHED

Betingelserne for at modtage Helligaanden som en levende Virkelighed.

Disse er: 1) Aflæggelse af enhver bevidst Synd og 2) en afgjort Fortrøstning til, at der i Kristi Blod er Kraft nok til at rense Hjertet fra al Kærlighed til Synd, til at rense selve Hjertelivets indre Kilde, saaledes at man bliver frigjort fra, "at være nødt til at synde" og "at ønske at synde".

Du maa passe paa ikke at forveksle, hvad der kommer inde fra Hjertet, og hvad der kan komme udefra. Du kan pludselig blive overlistet til at gøre noget, som er aabenbar, bevidst Synd, men det betyder ikke, at du ikke i dit Hjerte hader Synden. Hold fast ved, at du i dit inderste Hjerte er bleven renset fra Kærlighed til Synden, og at du ikke ønsker at synde. Kort sagt, at falde i bevidst Synd skulde være Undtagelse og ikke Regel. Du synder nu ikke længere a! Vane (1. Johs. 3,9).

3) Den tredie Betingelse for at modtage Helligaanden som en levende Virkelighed er ubetinget Lydighed. Du maa for enhver Pris gøre, hvad du ved er rigtigt, efter det Lys, du har. Dette betyder fuld Overgivelse til Guds Villie saa langt som du ser den.

Jeg vil gerne understrege disse Punkter ved at gøre Spørgsmaalene mere personlige. Har du aflagt al kendt Synd i dit Liv? Stoler du paa, at Guds Aand renser dit Hjerte fra Kærlighed til Synden? Er du saaledes overgivet til Gud, at du kan se ham op i Hans Ansigt og sige: "Herre, du ved, at jeg uden noget Forbehold har valgt at gøre din Villie og vil gøre den, saa langt som jeg forstaar den". Dette er den fulde Overgivelse til Gud. Er du lydig overfor det Lys, du allerede har, d. v. s. omsætter du det, som du har set er rigtigt, i Handling?

Dette er et meget vigtigt Punkt. Naar Helligaanden kommer ind og bor i dig, bliver din Samvittighed vaagen, og du maa tage dig i Agt for at døve Samvittighedens Røst. Jo mere du gør, hvad du ved er rigtigt, desto tydeligere og hurtigere vil Erkendelsen af, hvad der er Ret og Uret, vokse hos dig. Der er ikke noget, der hæmmer Helligaandens Arbejde i din Samvittighed saa meget, som det, at du ikke gør, hvad du ved er Ret, efterhaanden som din Samvittighed bliver mere og mere oplyst ved Læsningen af Guds Ord. Derfor understreger jeg dette Punkt for alle, der begærer at blive fyldt med Aanden: "Er du sand overfor det Lys, du har, og er du lydig overfor Guds Røst, der taler til dig igennem din Samvittighed?"

Men Hensyn til, hvad der er Guds Villie med dig, følg da altid den simple Regel at vælge imellem Ret og Uret. Du vil fare vild, hvis du tror, at Gud, for at du skal kunne gøre hans Villie, f. Eks. maa vise dig, hvilken Gade du skal gaa ned ad. Guds Villie er, at du skal gøre, hvad der er rigtigt. Hvis du tror, at Helligaanden skal sige dig hver eneste lille Ting Dagen igennem, vil du blive en ren Maskine, som ikke behøver at bruge sin Forstand.

Der vil være Lejligheder, hvor Helligaanden igennem din Aand lader dig opleve Guds særlige Førelse, men i det daglige Liv leder Gud dig gennem din Erkendelse af, hvad der er Ret og Uret, (d. v. s. gennem din Samvittighed og din Forstand. Spørg derfor altid: "Er dette rigtigt?" Og det er forbavsende, hvor skarpt afstukket Linien vil blive, og du vil snart lære at forstaa, hvilken Vej Helligaanden vil, at du skal følge.

Til Slut: Modtag Helligaanden ved en bestemt Troshandling. Alle de nævnte Betingelser kan du opfylde ved Hjælp af din Villie. Du kan tage disse Skridt nu i Dag og betragte dem som en Overenskomst med Gud. Du kan sige nu: "Jeg vil aflægge enhver bevidst Synd, og jeg vil tro, at Gud renser mit Hjerte fra Kærlighed til Synd, jeg vil være ubetinget lydig imod Gud i alt, hvad jeg ved er rigtigt, jeg vil være helt og fuldt overgivet til Gud, saa langt som jeg enkender hans Villie. Jeg vil ved Tro nu modtage Helligaanden i min Aand, for at Han kan fylde mig og undervise mig." Og dette kan staa som en Pagt med Gud, fra hvilken du aldrig maa afvige. Dette er at "modtage Helligaanden".

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media