Gamle tekster

Kraft til tjeneste, og kamp imod mørkets magter
af Jessie Penn-Lewis

KRAFT TIL ANGREB

Kraft til Angreb.

Ikke alle, der modtager Kraft til at vidne, forstaar, at de ogsaa er kaldet til at gaa til Angreb imod Satans usynlige Hærskarer. Det er slaaende at lægge Mærke til, hvorledes det Maal af Kundskab, som den troende har, er bestemmende for det Maal af Erfaringer, som Helligaanden giver ham. Tro er Evnen til at modtage, men Troen kan kun praktiseres overfor det, man ved kan tilegnes i Tro. Hvis du tror, at en Udrustning med Kraft alene er for at kunne "vidne", vil du kun erfare Kraften paa dette Omraade. Troen kan dog ogsaa vokse frem af en Nødsituation. Hvis du bliver kastet ud i Kamp, vil selve Kampen vække den Tro, der bringer Sejren.

Hvis den Kraft til Tjeneste, du har modtaget, er saa aabenbar, at Mørkets Rige bliver angrebet og stærkt rystet, vil du komme til at kende Kampen imod Mørkets Magter. Fjenden vil altid modstaa din personlige Sejr, men først naar du modtager Kraften til Tjeneste, vil du for Alvor komme til at prøve, hvad Kamp er. Først naar Helligaandens Kraft driver til Angreb, kommer man i Berøring med Modstanderen. Stridens Grad bestemmes dog af, hvilken Side af Sandheden, det er, der fremholdes. Du kan vidne om Guds Kærlighed uden at mærke ret meget til Modstand fra Satan. Men hvis du taler om Synd eller forkynder Sandheden "død med Kristus paa Korset" eller taler om Sejr over Satan, vil Fjenden yde mere aktiv Modstand. Ordet i Rom. 6 vækker Modstand hos "Kødet", der ikke vil korsfæstes, men Ordet om Sejr over Satan berører Satan personligt og vækker derfor hans stærkeste Modstand.

Tilsidst dette: Kraften til Tjeneste er for enhver Kristen, da ethvert Guds Barn er kaldet til at være et Vidne for Kristus. Naar du beder Gud om Kraft til at vinde, ser Han efter, om du er rede til at lade den gaa videre. Er din Aand i den rette Stilling? Er din Forstands Øjne opladte for Helligaandens Undervisning, eller er du fyldt af Teorier og Misforstaaelser vedrørende Sandheden, som Gud ikke kan godkende ved at give dig Helligaandens Kraft? Er dit Liv ret og paa alle Omraader i Overensstemmelse med Retfærdighed? Er du som et troende Menneske i Stand til at skelne Ret og Uret set fra Guds Standpunkt? Thi Kraften til at vidne i Ord forudsætter Livets Vidnesbyrd.

Maatte enhver troende blive villig til at lade sig lede af Guds Aand til den fulde Overgivelse til Hans Villie. Og maatte ingen Pris blive regnet for høj for stadig at kunne staa udrustet med den Kraft, der vil give sig Udslag i et Liv i varig Sejr og i uafbrudt Kamp imod Synd og Satan, at fangne Sjæle kan sættes i Frihed til Ære for Genløserens Navn!

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2019 - design: O Madsen Media