Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

Josva bogs Indledning

Josvas Bog.

Efter at den gamle Pagts Oprettelse er bleven skildret i de fem Mossebøger, følger nu tolv historiske Bøger, af hvilke Josvas Bog er den første. Disse historiske Bøger bringer Historiens Vidnesbyrd om Sandheden af den med Herren oprettede Pagt. De viser Stadfæstelsen af Velsigneler og Forbandelsen, eftersom Folket stod i Pagten med Herren eller forlod Pagten. Under dette Synspunkt er disse Bøger skrevet. Derfor er særligt det fremdraget, der aabenbarer Guds Haand, og meget andet af det rent historiske fortælles kun ganske kortfattet, idet der iøvrigt henvises til andre historiske Skrifter, som ikke er os opbevaret.

Josvas Bog kaldes saaledes, fordi den handler om Josva, men om Josva selv har skreven den, er uvist, i ethvert Tilfælde kan han kun have skrevet en Del af den. Dog maa Forfatteren have været omtrent samtidig med Josva, om end han har overlevet ham (Josvas Død berettes i Bogen)· Dette ses ogsaa af, at en Kvinde, der omtales i Bogen, Rahab, siges endnu at leve paa Bogens Affattelsestid. Der staar: hun boede midt iblandt Israel indtil denne Dag.

Bogens Indhold har til Formaal at vise Guds Trofasthed i Opfyldelsen af de Israels Folk givne Forjættelser, medens hans Domme brød løs over de ugudelige, til Dommen modne, Kanniter. Det er den røde Traad, der gaar gennem Bogen, at det var Herren, der gav Israels Børn Kanaans Land, at det var ham, der gav dem Sejr over Fjenderne. Det er ikke Josvas Bedrifter, men Herrens Trofasthed, der forherliges. Saaledes er det altid i den hellige Skrift, fordi den bæres af Guds Aand, thi Guds Aand forherliger ikke Mennesker men Herren. Dog peges der ogsaa i Josvas Bog altid klart hen paa, hvorledes Herrens Naade var betinget af Folkets Troskab og Villighed til at lyde Herrens Ord.

Josvas hele Færd giver os et skønt Billede af en Herrens Tjener, hvis Ære det var at være et tro Redskab for Herren. Josva er et lille Forbillede for Herren Jesus; Navnet Josva betyder ogsaa det samme som Navnet Jesus, nemlig en Frelser. Som Josva overvandt al Modstand og førte Folket ind i Kanaans skønne Land, saaledes gaar vor store Frelser ogsaa frem sejrende og til Sejr, indtil han har ført sit Folk ind idet himmelske Kanaan.

Det Tidsrum, som Bogen skildrer, udgør kun 17 Aar. Bogen falder i tre Dele, nemlig for det første, Kap.1-12: Kanaans Erobring; for det andet, Kap.13-22: Landets Fordeling mellem de 9.1/2 Stammer, der ikke havde faaet Land Østen for Jordan. Endelig indeholder de to sidste Kapitler (23—24) tvende Taler af Josva til Folket, i hvilke han med hele sin Sjæls Inderlighed lægger Folket paa Sinde dog at være tro i Pagten med Herren.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media