Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

1 Samuel bogs Indledning

Første Samuels Bog.

Første Samuels Bog gaar tilbage ind i Dommernes Tid og begynder med at fortælle, hvorledes Herren i Folkets dybe Fornedrelses Tid under Filisternes Aag lod den Mand fødes, der ikkte blot som Samson skulde begynde at frelse Israel men skulde føre Værket frem til saadan Sejr, at Filisteraaget kunde blive fuldstændigt brudt og tillige det Israelitiske Kongedømme ved ham kunde blive indvies. Denne Mand hed Samuel, og derfor kaldes Bøgerne Samuels Bøger, fordi hans Personlighed ligesom sætter sit Præg paa deres Indhold.

Samuel selv døde jo før Saul, saa han kan ikke være Forfatter til disse Bøger, i ethvert Tilfælde kun til en mindre Del af dem ; muligvis har da Profeterne Nathan og Gad fortsat. Dog derom ved vi intet, men Samuels Bøger danner to betydningsfulde Led i den Kæde af hellig Historie, som Herren har givet os fra Begyndelsen af, og i hvilken alt det er os meddelt, som vi trænger til at vide for Guds Riges Skyld.

De to Samuels Bøger omfatter tilsammen et Tidsrum af omtrent 120 Aar: første Samuels Bog omtrent 80 Aar, anden Samuels Bog omtrent 40. Første Samuels Bog omhandler i Kap.1-12 Tiden under Eli og Samuel, Kap. 13-31 Tiden under Kong Saul, og endelig anden Samuels Bog Kap. 1-24 Tiden under Kong David. Formodentlig er Samuels Bøger fuldførte i Kong Salomons Dage. De viser os Herrens Hjælp ud af Dommertidens dybe Nød, og hvorledes Herrens Herlighed aabenbarede sig i Israel særligt paa Davids Tid. I anden Samuels Bog 7. Kap. knyttes ved Profeten Nathan Forjættelsen om den kommende Frelser til Davids Slægt.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media