Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

1 Konge bogs Indledning

Første Kongernes Bog.

Denne og følgende Bog kaldes Kongernes Bøger, fordi de indeholder Beretning om Kongerne, først i det samlede Rige (under Salomo) og siden i Juda og Israels Rige, efter at Delingen havde fundet Sted. Bøgerne kan ikke være blevet afsluttet før i den babyloniske Landflygtigheds Tid, dog før dennes Ophør, eftersom der ikke berettes noget om Folkets Tilbagevenden. Den største Del af disse Bøgers Indshold er dog sikkert bleven forfattet før det babyloniske Fangenskab, men saa senere bleven samlet.

I selve Bøgerne findes oftere anført forskellige Kilder af hvilke der er bleven øst ved Affattelsen af disse to Bøger. Der fandtes jo hos Kongerne saakaldte Historieskrivere, der optegnede de Begivenheder, der forefaldt. Herren og Apostlene anfører oftere Ord og Begivenheder fra Kongernes Bøger. Hvad der i disse Bøger er os berettet, er just, hvad vi behøver for at se Herrens Trofasthed overfor sit Folk. Det er det gamle, vi stadig finder i hele Guds Styrelse: Velsignelsen, naar Folket vandrede ydmygt med Herren, Dommen, naar de veg bort fra Herren.

I 1. Kong. 1-11 fortælles om Davids Død og Salomos Regering, hvorledes Herren velsignede Salomo rigeligt, saa længe han vandrede for« Herrens Ansigt, men truede ham med Rigets Søndersplittelse, da han forfaldt til Afguderi. Dernæst fortælles (1.Kong.12-2Kong.17), hvorledes Herrens Trusel gik i Opfyldelse under Salomos Søn, saa Riget blev delt i to Riger, og disse to Rigers Historie indtil Israels Riges Undergang. Slutningen af 2. Kongernes Bog (2.Kong.18-25) fortæller om, hvorledes ogsaa Juda Rige omsider fyldte sine Synders Maal og blev moden til Undergang.

I 1.Kongernes Bog fortælles efter Rigernes Deling om fire Konger i Juda og otte i Israel. Den omfatter et Tidsrum af noget over hundrede Aar. Under Salomo var Folkets Tilstand blomstrende, men de Roser visnede snart. og Herligheden forvandledes omsider til Trældom og Vanære.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media