Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Andet bind:

1 Krønikke bogs Indledning

Første Krønikernes Bog.

Første og anden Krøniksernes Bog afslutter sammen med Esras, Nehemias og Esthers Bøger de saakaldte historiske Bøger. De har ikke i samme Grad som de tidligere historiske Bøger, vi har betragtet, Præget af at være baaret af en bestemmende Grundtanke, men synes mere at være fremkommen som historiske Efterretninger. Dog er de saare værdifulde Gaver af Guds Naade til Guds Folk og bevidner sig som hellig Historie.

De to Krønikebøger har faaet deres Navn, fordi de begynder med en lang Række Slægtregistre (1. Krøn. Kap. 1-9). Hvor tørre disse Slægtregistre end kan tage sig ud for det første Øiekast, har de dog et dybt Indhold først og fremmest ved at lægge Frelserens Stamtavle klart frem for vort Øie igennem de fire tusinde Aar. Ingen anden Person blandt Jordens Mennesker kan det jordiske Stamtræ saaledes eftervises for som Menneskenes Frelser, Jesus Kristus. Men ved Siden af dette Stamtræ fra den første til den anden Adam bringer Slægtregistrene ogsaa ikke lidet historisk Lys over Slægterne fra Begyndelsen af. Intet i vor Bibel er betydningsløst, thi Guds Aand hviler over hele vor Bibel.

Efter Slægtregistrene fortsætter 1. Krønikernes Bog med Davids Historie (1. Krøn Kap. 10-29). I 2. Krøn. Kap. 1-36 har vi saa først Salomos Historie og derpaa Juda Riges Historie indtil Rigets Undergang og Fangenskabet i Babel. Dog indeholder de sidste Vers af 2. Krøn. Beretning om, at Kyrus, Kongen af Persien, gav Herrens Folk Lov til at vende hjem.

Krønikebøgerne løber saaledes jævnsides med anden Samuels Bog og Kongernes Bøger, og de fortæller altsaa kun om Juda Rige. Men hvad Juda Riges Historie angaar, bringer de meget ofte en fuldstændigere Beretning om Begivenhederne end de førnævnte Bøger. Mange skønne Træk finder vi, som vi maa sige Gud inderlig Tak for.

Efter al Sandsynlighed er Esra Forfatteren til Krønikernes Bøger. Det passer nemlig baade med Tiden og med, at hans Bog begynder just med de samme Ord, hvormed 2. Krønikernes Bog slutter.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media