Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Fjerdje bind:

Salomos Drdsprogs Indledning

Salomos Drdsprog.

Denne Bog har til Overskrift: "Ordsprog af Salomo, Israels Konge". Det hebraiske Ord, der bruges til Betegnelse af "Ordsprog", betyder egentlig Tankesprog, men disse korte Tankesprog blev brugt som Ordsprog. I Østerland har det fra de allerældste Tider været almindeligt at meddele Undervisning gennem saadanne kærnefulde Tankesprog. Man har ogsaa Samlinger af Tankesprog, samlede af vise Hedninger, indeholdende det bedste, som menneskelig Erfaring og Tænkekraft kunde frembringe af sig selv. Men naar vi sammenligner dem med Salomos Ordsprog, finder vi en Forskel saa stor som mellem Jord og Himmel. Salomo gik i sine gode Dage i den himmelske Visdoms Skole, og det er denne Visdom, der taler gennem hans Ord. Gud og hans Væsen, enneskehjertet med alt, hvad deri findes, samt det menneskelige Livs utallige Forhold fremstilles her i det rette, sande Lys. Vejen til den sande Salighed og Fred fremstilles med klare og herlige Ord.

Bogen begynder med en Lovtale over den sande Visdom, hvis Begyndelse er "Herrens Frygt" (1.Kap.7.V.), med Formaning til at holde fast ved den og fly Daarskab, der bestaar i at følge Kødets Lyst (Kap.1-9). Derpaa følger en Række "Tankesprog af Salomo" (Kap.10,1-24, 22) og nogle Ordsprog af andre vise Mænd (Kap.24,23-34).

Til denne oprindelige Samling er der senere føjet: "Salomo Ordsprog, hvilke Judas Konge, Ezekias’s Mænd, har samlet" (25-29. Kap.), fremdeles "Agurs, Jake Søns, Ord" (Kap.30) og "Lemuels, en Kon«ges, Ord" (Kap.31). Hvem Agur og Lemuel har været, vides ikke; der var ingen Konge i Israel, som hed Lemuel. Navnet er rimeligvis symbolsk; det betyder: "til Gud", det vil sige "den gudhengivne".

Efter 1.Kong.4,32 forfattede Salomo ikke mindre end 3000 Ordsprog. Kun en Sjettedel eller ca. 500 af dem er blevne opbevarede for Guds Menighed her i denne Bog. De øvrige har uden Tvivl kun drejet sig om rent jordiske Ting. Der staar jo, at Salomo talte "om Træerne, fra Cederen, som er paa Libanon, og indtil Isopen, som vokser ud af Væggen, og han talte om Dyrene og om Fuglene, og om krybende Dyr og om Fiskene" (1. Kong. 4, 33).

Men vi kan være visse paa, at vi har faaet bevaret alt, hvad der havde væsentlig Betydning for Guds Menighed. Det er med Rette bleven sagt, at Ordsprogenes Bog burde være vor "daglige Haandbog", den bruges sikkert alt for lidt. Luther priser ogsaa Ordsprogene i st»ærke Ord og formaner særligt til at "give de unge den tidligt i hænde og holde de unge til daglig og flittig Brug af den".

Gennem hele denne Bog gaar der som alle Vegne i den hellige Skrift et klart, bestemt Skel mellem Liv og Død, Herrens Vej og Verdens Bej. Derfor er den god til Selvprøvelse baade for uomvendte og omvendte Mennesker. Vi kan i Sandhed sige med Herrens Apostel ogsaa om dette Værk i den hellige Skrift, at det "er indaandet af Gud og nyttig til Belæring til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed for at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning« (2.Tim.3,16-17).

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media