Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Femte bind:

Profeten Hoseas bogs Indledning

Profeten Hoseas staar som den første af de saakaldte smaa Profeter, et Navn, hvormed disse Profeter benævnes, fordi deres Bøger efter Omfang gennemgaaende er betydelig mindre end de fornævnte fire saakaldte store Profeters. Hoseas hører til de ældste af Profeterne; han levede og virkede en meget lang Tid som Profet, over 65 Aar, og var samtidig med Esajas, Joel, Amos og Mika. Men hans Virkekreds falder udelukkende i Israels Rige, hvor han optraadte som Profet under Jeroboam den Anden og vedblev at virke indtil henimod Rigets Undergang. Virketiden kan siges at falde imellem Aar 810 og 724 f. Kr.

Det var en lang Tid, fuld af Lidelser og Prøvelser for en trofast Herrens Tjener. Israels Rige befandt sig i en Opløsningstilstand. Ganske vist havde det under Kong Jeroboam den Anden i ydre Henseende rejst sig til en betydelig Magtstilling, men i aandelig Henseende stod det ilde til. Kalvedyrkelsen, ja ogsaa selve den grove Afgudsdyrkelse, vedblev i fuld Kraft, selv om man efter den ydre Form beholdt Mose Lov. Det var paa samme Maade, som det den Dag i Dag er saa mange Steder indenfor den saakaldte Kristenhed: man har vel for en Del beholdt den kristne Lære og Gudstjeneste, men Livet er hos den store Flok en Dyrkelse af de mange Afguder, som denne Verdens Gud opstiller under finere Former ganske vist men til samme Sjælefordærvelse som i det gamle Israels Rige.

De Konger der fulgte efter Jeroboam den Anden, var yderst elendige, og det gik med Anarki og Kongemord Slag i Slag, samtidig med at Assyrerne gjorde det ene Indfald efter det andet, indtil endelig Assyrerkongen Salmanassar i Aaret 722 ødelagde Samaria og bortførte Tistammerigets Indbyggere.

Overfor alt dette stod nu Profeten Hoseas med Guds levende Ord. Gud havde givet ham en Ildtunge ikke blot til at afmale det frafaldne Folks Afguderi og Synd men ogsaa til at fremstille Guds usigelige Kærlighed og Trofasthed Dommens Glød og Guds Kærligheds Glød er hos Hoseas i en ejendommelig Grad forenede, et Vidnesbyrd om, at Guds Aand var saare kraftig over denne Mand. Thi saaledes er jo vor Gud, en fortærende Ild for de genstridige, men for dem, der ydmyger sig, en varmende Kærligheds Lue.

Hoseas’s Bog falder i to Hovedafsnit, nemlig Kap.1-3 og Kap.4-1l. Det første Afsnit skildrer en symbolsk Handling, som det paalagdes Profeten at udføre, hvorved skulde afbildes Israels Troløshed mod Herren overfor Herrens inderlige Varmhjertighed, men ogsaa Dommen over denne Troløshed Kap.4—14 indeholder en sammenhængende Række af Taler, hvori Profeten foreholder Folket dets store Brøde, og hvorledes det ikke kunde hjælpe, at de paa Skrømt og udvortes omvendte sig nu, da de mærkede, at Straffedommene kom over dem. Straffen maatte have sin Gang, men naar de under den havde lært at søge deres Styrke i Guds Naade alene, saa vilde Herren vende sin Vrede fra dem og læge deres Frafald.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media