Guldgruben

En bibelforklaring af C. Asschenfeldt-Hansen

Femte bind:

Apokryfiske bøgers Indledning

Nogle Stykker, som er lagt til Esthers Bog.

I den græske Oversættelse af Esthers Bog findes paa flere Steder indskudt Stykker, som skal tjene til at udfylde den i Bogen meddelte Historie. Disse Stykker har Luther i sin Bibeloversættelse sat mellem de apokryfiske Bøger, og derefter har de faaet samme Plads i vore danske Bibeludgaver. De er sandsynligvis forfattede af ægyptiske Jøder, men er næppe af en og samme Forfatter. Af saadanne Tillæg findes der i det hele syv, der i Henseende til Kapiteloverskrift meddeles som en Fortsættelse as den i Bibelen optagne "Esthers Bog". 1) Mardokæus minder om en Drøm, han havde hast (Kap.10). Denne Drøm berettes tillige med nogle historiske Oplysninger angaaende den (Kap.11). 2) Fremdeles (Kap.12) en Beretning om, hvorledes Mardokæus udforskede to Hofbetjentes onde Planer mod Kongen og underrettede Kongen derom, hvorved han selv kom til Ære men tillige fik Haman, Kongens betroede Mand, til Fjende. Dette Stykke passer nærmest til Begyndelsen af det 6.Kapitel i Esthers Bog. 3) Kongens Kundgørelse om Jødernes Udryddelse over hele Riget (Kap.13,1-7). Dette Stykke danner Tillæg til Esthers Bogs 3.Kapitel 13.Vers. 4) Mardokæus’ Bøn til Herren om Folkets Frelse (Kap.13,8-19) er Tillæg til Esther 4,3. 5) Dronning Esthers Bøn til Herren i denne Dødsangst (Kap.14).

I dette Tillæg staar det skønne Ord: "Din Tjenerinde har ikke været glad, fra den Dag, jeg blev ført herhid nu, uden i dig, Herre, Abrahams Gud." Dette Kapitel danner et Tillæg til Esther 4,17.

6) Dronning Esther gaar ind til Kongen (Kap.15), Tillæg til Esthers Bog 5,1-2. 7) Perserkongens Kundgørelse til Jødernes Beskyttelse (Kap.16), Tillæg til Esthers Bog 8,14.

Ogsaa ivdisse Tillæg findes en hel Del historiske Unøjagtigheder. I Kap.11,2 siges disse Begivenheder at foregaavunder Kong Artaxerxes, men der menes vel Xerxes. Dog i Kap.11,3 siges Mardokæus at være bortført til Babel sammen med Jekonja (Jojakin), men Jojakin blev bortført 599 før Kristus, og Xerxes tiltraadte først Regeringen i 485, hvorefter Mardokaeus allerede maatte have været 114 Aar den Gang, hvilket heller ikke kan passe. I Esthers Bog 3,1 kaldes Haman en Agagiter, altsaa af amalekitisk Æt. Her i de apokryfiske Tillæg kaldes han en Makedonier. Disse Tillæg vidner saaledes om at være føjede til betydeligt senere. Efter en Angivelse i Kap.11,1 kan de ikke være forfattede før efter Aar 200 før Kristus. Der kan gerne ligge noget historisk bagved, mundtlige Sagn, men derom vides intet»paalideligt.

Denne hjemmeside © 2019 - design: O Madsen Media